NASIOL CLEAN

8,9011,90

Univerzalno čistilo pred nanosom nano izdelkov.

Šifra: Ni na voljo Kategorije: , ,

Opis

Razpršilo za čiščenje površin pred nanosom nano zaščite, primerno za uporabo na vseh trdih površinah.

Odstranite prah, umazanijo in maščobo ne, da bi s tem škodovali površini izdelka. Odstranite vse ostanke prejšnjih izdelkov za nego – včasih je to dovolj, da površini povrnemo njen prvotni videz.

Nasiol Clean se uporablja za čiščenje površin pred nanosom nano izdelkov Nasiol.

Za najboljše rezultate pri nanosu nano izdelkov priporočamo, da površine pred tem očistite z Nasiol Clean.

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

 

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.